NOBODY
Portrait inspired by songwriter Mitski's single, "Nobody".